Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z portalu www.lasotronix.com (dalej jako: „Portal”).

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”).

1. Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO, jest Lasotronix Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie 05-500 , przy ul. Elektronicznej 2A, W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem także za pośrednictwem adresu email biuro@lasotronix.pl.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie:
a) prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)tj.,korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora na Portalu lub w celu udzielania odpowiedzi na zapytania,
b) udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celach marketingowych
c) niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

3. Przekazywanie danych osobowych

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów zawartych z Administratorem, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Portalu.
Przekazujemy Państwa dane wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie przekazujemy natomiast danych do krajów trzecich.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzamy tylko i wyłącznie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub przez okres w jakim jesteśmy  zobowiązani do przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, Państwa dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. Macie Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody w każdym momencie. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

5. Przysługujące prawa

Prawo dostępu do danych

Mają Państwo prawo uzyskać informację dotyczącą przechowywanych przez nas danych osobowych na Państwa temat, w tym kopię tych danych.

Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
  • cofnęliście Państwo zgodę , na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują inne  prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym,
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać Państwa dane osobowe, które zostały nam przez Państwa dostarczone, w formacie umożliwiającym ich odczytanie, w przypadku gdy przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany. Można również zażądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innej firmie wskazanej przez osobę wnioskującą, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych

W każdym przypadku, w którym nie wiadomo, czy i kiedy dane osobowe zostaną usunięte, każdy może skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania. Prawo to przysługuje w następujących przypadkach::

  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  • osoba, której dane dotyczą, nie chce usunięcia danych;
  • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w jakich zostały zgromadzone, ale nie można ich usunąć z uwagi na obowiązujące przepisy;
  • osoba, która wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, czeka na wydanie decyzji w tej sprawie.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

Prawo do wycofania zgody

Mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres: biuro@lasotronix.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Elektroniczna 2A , 05-500 Piaseczno.

W przypadku, gdy stwierdzą Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszone zostały przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce prywatności w dowolnym momencie, w przypadku zmian w wymogach dotyczących polityk prywatności przewidzianych przepisami prawa.